Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Rettigheder og forpligtelser

Info om rettigheder og forpligtelser

Som ansat har man en del rettigheder, men også forpligtelser, i forhold til den virksomhed, som man er ansat i. Ved at have et arbejdsmarked med rettigheder og forpligtelser, sikrer man, at både arbejdsgiveren og arbejdstageren arbejder efter bedste interesse. Hvorvidt virksomheden er med i en overenskomst, har indflydelse på de rettigheder, som man har som ansat.

De formelle rettigheder man har som ansat i en virksomhed, omhandler primært ferie, arbejdsmiljø og opsigelse. Mange tror, at alle har ret til mindsteløn, men dette er et område, som kun er dækket, hvis virksomheden er med i en overenskomst.

Hvis virksomheden man arbejder for, er med i en overenskomst eller arbejdsgiverforening, har man flere rettigheder, end hvis virksomheden ikke er med i en. Denne side vil forklare, hvilke rettigheder og forpligtelser man har som ansat i en virksomhed, som ikke er medlem af en overenskomst eller arbejdsgiverforening. Hvis du ønsker at læse om overenskomsterne, kan du læse om disse på siden omkring overenskomster og fagforeninger.

Du kan læse meget mere om alle de gældende love, som der er på arbejdsmarkedet, på beskæftigelsesministeriets side om beskæftigelsesområdet.

Ansættelseskontrakt

I Danmark er det ikke lovpligtigt at have en ansættelseskontrakt, da kontrakten kan være indgået mundtligt. Det er dog et krav, at man kan få udleveret en kontrakt, hvis det ønskes, hvilket skal ske inden for den første måneds ansættelse. Hvis ikke arbejdsgiveren kan videregive disse oplysninger, tiltræder arbejdsgiverens oplysningspligt. En ansættelseskontrakt indeholder ofte følgende elementer:

  • Navn og adresse på både arbejdsgiver og arbejdstager.
  • Beliggenhed for arbejdspladsen.
  • Arbejdsfunktion, titel, rang, jobkategori mm.
  • Dato for påbegyndt ansættelse.
  • Forventet varighed hvis arbejdsforholdet er tidsubestemt.
  • Rettigheder i forhold til ferie og ferieløn.
  • Opsigelsesvarsel for både arbejdsgiver og arbejdstager.
  • Løn, tillæg, personalegoder, pension mm.
  • Arbejdstiden om dagen eller ugen.
  • Hvilke overenskomster eller aftaler som regulerer ansættelsesforholdet. 

Ansættelseskontrakten er således det stykke dokument, som henviser til de konkrete rettigheder, forpligtelser og forventninger, der i forhold til ansættelsen. Kontrakten er bindende, og både arbejdsgiveren og arbejdstageren skal leve op til denne. Hvis der er elementer af kontrakten, som brydes, er arbejdsgiveren påkrævet, såfremt arbejdstageren har ret, til at give kompensation for bruddet på kontrakten. Kompensation er op til 13 ugers løn, men kan dog i specifikke tilfælde være op til 20 ugers lønkompensation. Hvis der sker væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten, skal dette varsles med skriftlig besked.

Loendmodtager _virksomhed

Arbejdsmarkedslovgivningen

Der er specifikke regler på arbejdsmarkedet, som er med til at sikre, at man som ansat i en virksomhed i Danmark eller EU, er sikret mod de mest basale ting. Lovgivningen omfatter ansættelsesbevisloven, ferieloven, barselloven, foreningsfrihedsloven og reglerne om arbejdstid.

Ferieloven

Ferieloven er en lov, som sikrer, at man som lønmodtager får den ferie, som man er berettiget til. Loven bevirker, at alle har ret til 25-dages ferie om året, uanset antallet af optjente feriedage. Dog er virksomheden, som man er ansat i, kun berettiget til at udbetale ferie i henhold til den optjente ferie. Loven bevirker derudover, at en ferieuge forløber over fem dage. Ferieloven angiver dog, at man som ansat skal afholde en ferie, som er sammenhængende af 15 dage, hvilket kaldes for hovedferien. Der er dog mange arbejdspladser, som ikke håndhæver dette.

Ferieloven berettiger ansatte til at afholde deres ferie i perioden 1. maj til 30. april efter optjeningsåret. Et optjeningsår forløber ikke på samme tid som afholdelsesperioden, men forløber derimod fra 1. januar til 31. december. Dette betyder altså, at man i visse tilfælde først er berettiget til at få udbetalt ferie, omkring et år efter man er startet i den pågældende virksomhed. Selve udbetalingen af ferien kan ske på mange forskellige måder, men i dag sker det ofte via brev eller elektronisk.

Barsel

Loven omkring barsel er til for at sikre, at forældre kan være fraværende fra arbejde i forbindelse med graviditet og fødsel. Moderen har i forbindelse med graviditeten ret til fire ugers fravær før fødslen, pligt til at være fraværende i to uger efter fødslen, og derefter har hun ret til 12 ugers barsel. Faderen har derimod kun ret til to ugers sammenhængende barsel, som efter aftale kan afvikles inden for 14 uger efter fødslen.

Efter de 14 ugers barsel har både moderen og faderen ret til forældreorlov på op til 32 uger, og helt op til 46 uger, hvis man er lønmodtager eller erhvervsdrivende. En lønmodtager har ret til barselsdagpenge, hvis personen har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i 13 uger eller i perioden har været beskæftiget i 120 timer i alt.

Deltid

Som deltidsansat i en virksomhed, der ikke er med i en overenskomst, er man som minimum dækket på lige fod som lignende ansatte. Hvis der ikke er sammenlignelige fuldtidsansatte i virksomheden, anvendes til sammenligning de kollektive overenskomster på området. På denne måde er man som deltidsansat altid mere eller mindre sikret. Der er dog visse tilfælde, hvor man bruger forholdsmæssig aflønning og rettigheder, hvis dette er hensigtsmæssigt.

Funktionær

Hvis den ansattes arbejde primært er inden for kategorierne salg/køb, kontorarbejde eller ledelse og tilsynsførelse på andres vegne, er man inkluderet i funktionærlovgivningen, men man skal mindst arbejde otte timer om ugen, før dette gør sig gældende. Dette betyder altså, at det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at man er funktionær i virksomheden. Der er specifikke regler omkring opsigelse, når man er ansat som funktionær. Som hovedregel har funktionæren en måneds opsigelsesret, hvorimod arbejdsgiveren har en længere periode, hvilken varierer alt efter ansættelsesperioden. Læs mere om funktionærloven her.

Tidsbegrænset ansættelse

Formålet med loven omkring tidsbegrænset ansættelse er at forbedre kvaliteten af kortsigtede samarbejder mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Loven gælder folk, som ikke er dækket af de kollektive overenskomster. Loven bevirker i grove træk, at arbejdsforholdene for den tidsbegrænsede lønmodtager ikke er anderledes end dem, som gælder for sammenlignelige fastansatte.

Dem som bruger tidsbegrænset ansættelseskontrakter, er ofte vikarer, praktikanter, offentlige forhold og personer, som arbejder i forbindelse med en uddannelse. Dog er en tendens på det danske marked, at der er et øget antal freelancere. Som freelancer bruger man ofte en tidsbegrænset ansættelse, da man kun udfører arbejdet for virksomheden over en kort periode. 

Overenskomster og fagforeninger

Der findes mange forskellige overenskomster og fagforeninger i Danmark, hvor de fleste er rettet mod specifikke brancher, da man på denne måde er bedst stillet som medlem. Som ansat er man ofte, som en del af virksomheden, med i en overenskomst. Overenskomsten sikrer, at man arbejder under de rette vilkår. Som tidligere nævnt, er der som sådan ingen mindsteløn, men er din arbejdsplads derimod med i en overenskomst, vil du næsten altid være dækket med hensyn til mindsteløn, sygepenge og pension.

Som arbejdstager er det altid anbefalet, at man melder sig ind i en fagforening, men også gerne i en a-kasse. En fagforening er en organisation, hvori fagspecialister og jurister arbejder sammen for at hjælpe medlemmerne. De er i stand til at hjælpe med jobsøgning og relevante problemstillinger i forbindelse med arbejdet. Udover at hjælpe med problemstillinger, kan de også gribe ind, inden der opstår et reelt problem, og af denne grund kan man altid snakke med sin fagforening, hvis man er i tvivl om noget.

Der findes som sagt mange forskellige fagforeninger i Danmark, som alle tilbyder forskellige ydelser og services. Typisk vil de fleste fagforeninger tilbyde kurser, foredrag og undervisning til deres medlemmer, da dette er med til at styrke deres medlemmers position på markedet.

Forpligtelser som lønmodtager

Som ansat i en virksomhed er det, som beskrevet tidligere, ikke kun rettigheder man har, men også forpligtelser. Som ansat i en virksomhed, er du nemlig forpligtet til at arbejde efter bedste evne, samt at udføre de arbejdsopgaver, der forventes af dig. Dette betyder altså, at du som ansat ikke overlagt må arbejde i et lavere arbejdstempo, end hvad der er normalt. Årsagen til dette er, at mange arbejder på timeløn og ved at adoptere et lavere arbejdstempo, kan den ansatte tjene flere penge på specifikke projekter, hvilket koster penge for arbejdsgiveren.

De ansattes forpligtelser er dermed arbejdsgiverens rettigheder over den ansatte. Skulle den ansatte vælge at bryde disse forpligtelser, kan dette føre til en ophævelse af ansættelsen. Hvis man som ansat er i tvivl om hvilke forpligtelser man har, kan man med fordel rådføre sig hos sin fagforening eller den overenskomst, som virksomheden måtte være en del af.